عدم محاسبه:   علم سنجی:   
مقالات ۱۰% برتر SJR مقالات ۱۰% برتر SNIP مقالات ۱۰% برتر Citescore مقالات بین‌المللی مقالات بین‌المللی (%) خوداستنادی دانشگاهی استناد به ازای مقاله H-Index استنادات مقالات دانشگاه علوم پزشکی /سازمان