عدم محاسبه:   علم سنجي:   
مقالات ۱۰% برتر SJR مقالات ۱۰% برتر SNIP مقالات ۱۰% برتر Citescore مقالات بين‌المللي مقالات بين‌المللي (%) خوداستنادي دانشگاهي استناد به ازاي مقاله H-Index استنادات مقالات دانشگاه علوم پزشکي /سازمان