عدم محاسبه:    
مقالات ۱۰% برتر SJR مقالات ۱۰% برتر SNIP مقالات ۱۰% برتر Citescore مقالات بین‌المللی مقالات بین‌المللی (%) خوداستنادی دانشگاهی استناد به ازای مقاله H5-Index H-Index استنادات مقالات دانشگاه علوم پزشکی /سازمان رتبه