معرفی

علم‌سنجی (Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می‌پردازد. شاخص‌های علم‌سنجی شامل شاخص‌های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که می‌تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد.

سامانه علم‌سنجی دانشگاه‌ها (Universities Scientometrics Information Database - USID) در سال ۱۳۹۶ با هدف استخراج و نمایش به روز شاخص‌های علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است. در سامانه USID اطلاعات علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل معیارهای زیر به صورت مقایسه ای و نموداری ارائه شده است:

 • معیار H-Index (مقدار کل + با حذف خوداستنادی نهاد)
 • تعداد کل مقالات
 • استنادات (کل استنادادت + با حذف خوداستنادی)
 • تعداد اعضای هیات علمی
 • تعداد و گستره جغرافیایی مقالات بین المللی
 • مقالات در مجلات برتر (1%، 5%، 10% و 25%) بر اساس معیارهای CiteScore، SNIP و SJR
 • مقالات پراستناد برتر (1%، 5%، 10% و 25%)
 • نسبت مقالات به تعداد اعضای هیات علمی
 • نسبت استنادات به تعداد اعضای هیات علمی
 • Field-Weighted Citation Impact
 • ساختار هرم هیات علمی
 • آمار دانشجویان
 • لیست اعضای عیات علمی
 • لیست دانشکده‌ها
 • لیست مراکز تحقیقاتی
 • ...

معیارهای فوق هم به صورت سرجمع و هم به تفکیک سال موجود هستند.

© تمام حقوق برای سامانه علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه