خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۹ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۹ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۳/۲۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۰۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۳۴ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۴۱ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۹%
مقالات با همکاری بین المللی
۳%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۵۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه:

مرکز مراقبت سالمندی به استناد مجوز شماره ۱۵۱۳/۰۰۵/د مصوب دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ تاسیس شد.

اعضای هیئت مؤسس مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی:

• نام و نام خانوادگی: دکتر علی راوری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PhD

رشته تحصیلی: پرستاری

رتبه دانشگاهی: دانشیار

رایانامه: Ravary۴۷۷۶@yahoo.com

• نام و نام خانوادگی: دکتر طیبه میرزایی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PhD

رشته تحصیلی: پرستاری

رتبه دانشگاهی: دانشیار

رایانامه: mirzaei_T@yahoo.com

• نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا وکیلیان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بالینی

رشته تحصیلی: نورولوژی

رتبه دانشگاهی: دانشیار

رایانامه: alirezavakilian۷@gmail.com

• نام و نام خانوادگی: شکرالله آثار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد باکتری‌شناسی و دانشجوی دکتری پژوهشی

رشته تحصیلی: باکتری‌شناسی

رتبه دانشگاهی: مربی هیئت علمی

رایانامه: assar_sh@yahoo.com

• نام و نام خانوادگی: دکتر سید علی شفیعی دارابی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

رتبه دانشگاهی: استادیار

رایانامه: salishafiei@yahoo.com

رسالت (Mission)

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی سالمندان کشور با تمرکز بر خود مراقبتی، بر اساس دانش روز از طریق تحقیق، تولید، نشر دانش و هدایت سیاست‌گذاری خدمات بهداشتی سالمندان کشور در جهت مذکور.

چشم انداز (Vision)

این مرکز در نظر دارد با تحقیق و نشر دانش در زمینه برنامه‌های خودمراقبت&