خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۱۶ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۲/۰۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۴۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۸۷ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۴۲ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲%
مقالات با همکاری بین المللی
۹%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

در تاریخ ۹۳/۹/۲۵ مرکز مذکور با عنوان مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد.