خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۸/۲۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۸/۵۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۲۸ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۱۷۰ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۸۶ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۹%
مقالات با همکاری بین المللی
۹%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
</