خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۶ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۵/۷۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۸/۱۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۵ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۸۸۱ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۵۴ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۴%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۰%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۸%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP