حذف ۲ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۵/۴۱ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱۹/۷۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۲۲ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۰۸۵ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۸۵ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۰%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore