حذف ۴ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  • ۳ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۲ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۳/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۶۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۹۴ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۹۸ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۳۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۴%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۱۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

از فروردین ماه سال ۱۳۹۲ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بطور رسمی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل گردید.

چشم انداز

این مرکز قصد دارد با انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حیطه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و با تاکید بر اصل عدالت در سلامت و کرامت انسانی در راستای تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش موث