حذف ۶ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
 • ۶۸ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۶۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۷/۶۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۶۹ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
 • ۲۵ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۳۷۰۸ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۴۸۴ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۶%
مقالات با همکاری بین المللی
۳%
خوداستنادی دانشکده
۳۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۱۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

گروه‌ها

پاتولوژی

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

پاتوبیولوژی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

بیوشیمی

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

آناتومی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

پزشکی اجتماعی

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

پوست

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات

پزشکی قانونی

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات

رادیولوژی

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات

عفونی

 • اعضاء: ۲۲ مقالات: استنادات

جراحی

 • اعضاء: ۳۹ مقالات: استنادات

ایمونولوژی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

انگل‌شناسی و ‌قارچ‌شناسی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

طب اورژانس

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

ژنتیک پزشکی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

زنان

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات

زبان

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات

طب کار

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات

عمومی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

معارف

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

کودکان

 • اعضاء: ۱۸ مقالات: استنادات

فیزیولوژی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

فیزیک پزشکی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

روانپزشکی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات