حذف ۲۲ مقاله پرنویسنده: 

خلاصه عملکرد

  • ۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۳۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱۹/۳۹ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۳/۹۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۶۷ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۳۱۱۵ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۱۹۲ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۲۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۸%
خوداستنادی پژوهشکده
۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

  • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By