خلاصه عملکرد

 • ۱۱۰ اعضای هیات علمی
  با صفر یا یک مقاله
 • ۲۷۰ تعداد اعضای هیات علمی
 • ۷/۷۳ نسبت استناد به مقاله
  در همه سال‌ها
 • ۱/۰۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۸
 • ۴۴ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۱۰۸۹۹ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
 • ۱۴۰۹ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸

۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۳۱%
خوداستنادی دانشگاهی
۳۷%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص Impact Factor
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

معرفي و مشخصات کلي

تاریخچه

این دانشگاه در سال ۱۳۶۸ در قالب دانشکده تأسیس شد. دانشکده پزشکی لرستان در سال ۱۳۷۰ بر اساس مصوبه شورای گسترش دانشگاه ها تأسیس گردید. اولین گروه دانشجویان این دانشکده ابتدا در سایر دانشکده ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی یزد پذیرفته شدند ولی در سال ۱۳۷۱ اولین ورودی های دانشکده به طور مستقیم پذیرفته شدند. بر اساس مصوبه شورای عالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۷۲ این دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارتقا یافت.

ویژگی ها

• کسب رتبه اول در بخش مقالات دانشجویی در جشنواره رازی در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۷

• کسب مقام اول کمیته تحقیقات دانشجویی در بین شبکه های کمیته تحقیقات دانشجویی کشور در سال ۱۳۸۷

دانشجويان

۴۶ ۱۷۳ ۳۳۶۹

اعضاي هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات (Scopus)

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر (Scopus)

Criterion: 

مقالات پر استناد (Scopus)

عدم محاسبه: