خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۴/۲۴
 • ۳ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۸ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۸/۸۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۵۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۲۸ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۹۹۸ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۲۵ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۲۲%
مقالات با همکاری بین المللی
۸%
خوداستنادی دانشکده
۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۹%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal SJR CiteScore Published Cited By

گروه‌ها

بهداشت عمومی

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

تغذیه و بهداشت مواد غذایی

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات

بهداشت حرفه‌ای

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

بهداشت محیط

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

اپیدمیولوژی و آمار

 • اعضاء: ۷ مقالات: استنادات

مدیریت و اقتصاد سلامت

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات