خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۲۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۶/۷۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۳۹ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۱
  • ۱۹ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
  • ۱۶۳۳ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
  • ۲۴۱ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱

۲۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۶%
خوداستنادی دانشکده
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۱%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله